Om

East Coast Cruisers - Car Club

Since 2010

www.eastcoastcruisers.dk

The dirty bunch

 

Bestyrelsen

 

 

Thomas Angelo Guldving

Mail.: info@eastcoastcruisers.dk

 

Gitte Wriedt Guldving

Mail.:info@eastcoastcruisers.dk

 

 

Foreningens Postadresse.:

 

East Coast Cruisers

C/o Thomas Angelo Guldving

Strandparken 18

5800 Nyborg

Tlf.: +45 51597705

 

 

 

 

 

Rules & Regulations

 

Vedtægter.:

 

 

§1 Foreningen er stiftet d. 07 august 2010.

 

§2 Foreningen har adresse hos formanden, og er hjemhørende i Nyborg Kommune.

 

§3 Foreningens formål er at samle gæve gutter og gut-inder, samt andre intereserede såvel unge som ældre under et, med fælles ledelse, samt dyrke hyggen og fællesskabet omkring US køretøjer. Foreningen er baseret på at vi mødes hos hinanden eller fælles arrangere ture, men foreningen bliver aldrig forankret i et fast klubhus.!!

 

§4 Medlemmer.: Alle der kan godkendes af den siddende bestyrelse. Indmeldelse sendes til bestyrelsen på info@eastcoastcruisers.dk, og vil derefter forelagt bestyrelsen.

 

Medlemmerne er pligtige til at overholde foreningens love og vedtægter samt udbrede kendskabet til Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA).

 

East Coast Cruisers kan optage personer, der ejer en eller flere amerikansk producerede biler over 30 år. Alle medlemmer skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af foreningens gældende vedtægter.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og hvis det skyndes, optage et nyt medlem uden bil. Denne skal kunne bidrage positivt til East Coast Cruisers.

 

§5 Kontingent fastsættes hvert år på foreningens generalforsamling.

Kontingent er til forfald den 01 januar og nye medlemmer betaler forud, ved indmeldelse.

 

Årligt kontingent.: 250,00 dkr + 100,00 dkr i indmeldelsesgebyr (2014) prisen forventes indeksreguleret.

 

Bøder.:

 

Sove ved bordet.: 5,00 dkr

Spytte på gulvet.: 5,00 dkr

Opkast ved bordet.: 50,00 dkr

Andre bøder fastsættes af bestyrelsen når situationen opstår.

 

§6 Arrangementer.: Der er mødepligt til alle arrangementer. Afbud kan accepteres - mod et mindre gebyr. (Størrelse af gebyr fastsættes på den årlige generalforsamling eller af bestyrelsen). Bøden vil dog som oftest beløbe sig til 5,00 dkr til foreningskassen, men graverende tilfælde hæves til 7,50 dkr. Dog er Kanelgifler fra Påkens gangbar valuta. Der vil blive holdt statestik.

 

§7 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Ved generalforsamling i de ulige år er formanden, og 1 bestyrelsesmedlem på valg, og i de lige år, de øvrige.

Ved utidig afgang af et bestyrelsesmedlem, uanset benævnelse/rang/titel, indtræder suppleanterne i den rækkefølge , de er valgt, og skal først på valg, når det udgående bestyrelsesmedlems funktionstid er udløbet.

 

§8 Generalforsamling.: Afholdes 1 gang om året i februar måned, og skal indeholde følgende punkter.:

 

Den ordinære generalforsamling, som indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem, med flg. dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

2. Formand aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand (kun på dagsordnen ulige årstal). Kun ved aftrædelse.

6. Valg af bestyrelsen, ved ledige pladser.

Bestyrelsen består af 4 personer, der til enhver tid kan nedstemme de øvrige medlemmer. Bestyrelsen konstituere sig selv. Valg til bestyrelsen, kan kun ske hvis eksisterende bestyrelsesmedlemmer træder af, dvs bestyrelsen er ikke på valg, men medlemmer kan dog godt vælges ind i bestyrelsen, hvis dette ønskes, eller naturlig aftrædelse.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamling, og kun rettidig overdragede forslag kan behandles på generalforsamlingen.

 

§ 9 For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal medlemmet have været medlem mindst 3 måneder og ikke stå i restance i forhold til foreningen. Der gælder 1 stemme pr. husstand / betalende medlem.

 

§10 Optagelse.: Alle medlemmer skal godkendes af den til hver tid siddende bestyrelse. Nye medlemmer skal forstå sig på at foreningen er topstyret og bestyrelsen har absolut diktatorisk magt.

 

§11 Eksklusion / udmeldelse.: Alle medlemmer kan, hvis bestyrelsen ønsker det, smides ud af foreningen. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand og kasser. Evt indbetalt kontingent m.v. betales ikke retur. Den, til enhver tid siddende bestyrelse, kan hverken væltes eller ekskluderes.

Dette betyder også ar den daglige ledelse ikke er til valg, da vi ikke vil resikere at miste vores klub.

 

§12 Økonomi.: Donationer til foreningens ve og vel, er meget velkomne.

 

§13 Alle ind- og udbetalinger sker gennem kassereren, som opfører disse i foreningen kassebog. Foreningens kontante beholdning indsættes i en af foreningen godkendt bank, dog må kassereren ligge inde med en kassebeholdning på indtil kr. 3000,00. hvilket jo nok tager en del år.

Beløbet i banken kan kun hæves af kassereren og formanden, ligesom foreningen tegnes udadtil af disse.

Regnskabsåret er fra 1. Januar til 31. December. Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til bestyrelsen inden 1 februar.

 

§14 Alle arrangementer i foreningens regi, skal afholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning i Danmark.

 

§15 Flere paragraffer kan tilføjes frit, af den til hver tid siddende bestyrelse.

 

 

Godkendt af Bestyrelsen d. 09/10-2010

 

 

I Don't care how HOT you are, get off my MOPAR

"As I lay rubber down the street,

I pray for traction I may keep,

and if I do begin to slide,

please dear God protect my ride!!"

 

 

Copyright @ 2010 - East Coast Cruisers - Car Club

 

Contact.: info@eastcoastcruisers.dk